Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.  v súlade s platnou legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a informácia o právnom základe ich spracovania, tretími osobami, sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby.
Informácia
Právnym základom spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou sú:
a) objednávky 
b) súhlas na spracovanie osobných údajov –  len v prípade registrácie bez uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Osobnými údajmi sú napr.:  Meno a priezvisko, prípadne titul , adresa trvalého bydliska, prípadne iné údaje – fakturačné údaje, vystavenie daňového dokladu iné kontaktné údaje uvedené zákazníkom, telefónne číslo pre doručenie kuriérskou službou, adresa elektronickej pošty pre potreby prijatia a potvrdenia objednávok, písomná a elektronická komunikácia so zákazníkom pre potreby vybavenia reklamácií, adresa trvalého bydliska, adresa doručenia tovaru, identifikácia zákazníka a platby
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Objednávajúci alebo dotknutá osoba, ktorá má minimálne 16 rokov a potvrdila túto informáciu,  má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenia spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje až do doby keď registrovaná osoba alebo kupujúci požiada o ich vymazanie – úplné zabudnutie . Svoje práva na vymazanie alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania údajov vyplývajúce z ochrany osobných údajov môže kupujúci  alebo registrovaná osoba uplatniť v prípade, že už neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na ich ďalšie spracovanie ani žiaden dôvod pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade požiadavky objednávateľa, dotknutej  osoby pri výkone svojich práv požadovať aj overenie  totožnosti dotknutej osoby, či ide skutočne o dotknutú osobu , ktorá chce uplatniť svoje právo  súvisiace s ochranou a spracovaním osobných údajov ako je napríklad výmaz údajov, právo na obmedzenia spracúvania, právo na opravu, právo na prístup k osobným údajom a ostatné práva.

Informácie pre objednávajúceho :
Informujeme Vás , že Osobné údaje objednávateľa/kupujúceho, ktorý má minimálne 16 rokov a potvrdil túto informáciu, sú spracovávané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy ako aj pre účely  zabezpečenia, nákupu, predaja  a prepravy ako aj zasielania ponúk. Osobné údaje sú spracovávané pre účely naplnenia objednávky a vystavovania faktúr, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich najmä z účtovných a daňových zákonov SR .


Kontakt pre ochranu osobných údajov : artz@cookingshow.sk

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov sú:
Právo k prístupu k osobným údajom dotknutej osoby,
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
alebo právo namietať spracúvanie, ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade požiadavky zmien alebo výmazu údajov zo strany dotknutej osoby môžeme požadovať aj overenie totožnosti.

Dotknutá osoba ma tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR. Adresa úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava , web stránka: www.dataprotection.gov.sk adresa elektronickej pošty : statny.dozor@pdp.gov.sk